Tjørringspejderne

Kontakt

Adresse: 

Ålykkevej 15
7400 Herning
Gruppeleder:
Torben: 20742470 
Bestyrelsesformand:
Kaj: 30268960

 

IMG 5836

Tjørringspejderne

Tjørringspejderne er en rummelig gruppe der består af en stor flok seje spejdere, engagerede ledere og en god bestyrelse. ialt ca 75 Medlemmer.
Så er du til kammeratskab, natur, friluftsliv og udfordringer, så mød op hos Tjørringspejderne og vær med på spejderbølgen

Formål

Tjørringspejderne har til formål  “at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.”

Pædagogik

Hver enkel spejder skal behandles individuelt og med respekt. Alle spejdere skal behandles som ligeværdige mennesker der har krav på at blive respekteret.
Vi mener på, at den læring spejderne der opnår ved, at de danner deres egne erfaringer er den allerbedste læring der kan opnås.

Det er derfor vigtigt at spejderne oplever at de selv er aktive I forhold til deres omgivelser, og at de også selv får at føle at egne prioriteringer, beslutninger og handlinger har konsekvenser for dem selv.

SPEJDERMETODEN

Spejdermetoden er en samlet pædagogik som beskriver

 1. de aktiviteter, som spejderne arbejder med,
 2. den arbejdsform, som spejderne bruger,
 3. den måde, spejderarbejdet bliver ledet på.

Spejdermetoden er opbygget, så den dels fører frem til vores formål, og dels er i overensstemmelse med Det Danske Spejderkorps principper.

 

ARBEJDSGRUNDLAGET

Arbejdsgrundlaget baserer sig bl.a. på at vi:

 1. Søger at skabe et spændende og udviklende miljø for børn og unge.
 2. Søger at fremme samarbejdsevne og arbejdsglæde. Ved at give spejderne lejlighed til at dyrke friluftsliv ønsker vi at give dem kendskab til naturen og lyst til at værne den. Gennem teoretisk og praktisk arbejdsstof søger man at opøve færdigheder, som både spejderne og deres medmennesker kan have glæde af.
 3. Søger  at give spejderne samfundsforståelse og viden om Danmark. Gennem korpsets tilknytning til den internationale spejderbevægelse gives der spejderne mulighed for kontakt med andre landes ungdom, natur og kultur

 

 

SPEJDERMETODEN

Spejdermetoden er formuleret således: Spejdermetoden er et sammenhængende og fremadskridende program, der giver den enkelte spejder mulighed for personlig udvikling i overensstemmelse med DDS' formål og principper.

Spejdermetoden består af otte elementer:

 • Oplevelser
 • Learning by doing
 • Patruljeliv
 • Friluftsliv
 • Værdier
 • Medbestemmelse og ansvarlighed
 • Aktiviteter og færdigheder
 • Samfundsliv.

Den helhed og sammenhæng, som disse elementer er et udtryk for, er et særkende for DDS - og ingen af elementerne kan derfor udelades i det daglige spejderarbejde.

 

Spejdermetoden benyttes i alle spejdersammenhænge for børn, unge og voksne.

At programmet er sammenhængende og fremadskridende vil sige:

 • at der er aktiviteter for spejdere i alle aldre
 • at udviklingen fortsætter for dem, der som voksne påtager sig en lederopgave
 • at arbejdet i gruppen fungerer som en helhed, så spejderne oplever en sammenhæng i deres spejdertid.

 

Helhed og sammenhæng i programmet sikres gennem:

 • det overordnede formål (at udvikle børn og unge mennesker …), som er det samme uanset aldersgruppe,
 • en løbende debat i gruppen om den røde tråd i spejderarbejdet,
 • et arbejdsstof, hvis grundlæggende opbygning og indhold er den samme, men som kræver større og større færdigheder og selvstændighed, jo ældre spejderne bliver,
 • de symboler vi anvender (uniform, hilsen, sange, traditioner, ceremonier), som er fælles for alle spejdere,
 • en gensidig påvirkning mellem børn og voksne.

FRA METODE TIL PROGRAM

Udmøntningen af spejdermetodens otte elementer i program for spejderne uddybes i det følgende.

Oplevelser

Programmet udformes således:

 • at det foregår i et spændende og udviklende miljø
 • at aktiviteterne er afvekslende og byder på oplevelser
 • at evnen til at betages og undres stimuleres,
 • at det skaber begejstring, er sjovt og appellerer til fantasien,
 • at glæden ved at gennemføre og afslutte et projekt er større end udsigten til belønning
 • at spejderne ser og vurderer resultatet af deres arbejde

 

Learning by doing

Programmet udformes således:

 • at spejderen lærer gennem handling og efterfølgende refleksion
 • at rammerne for arbejdet er kendetegnet ved råderum og frihed inden for klare værdier og holdninger
 • at spejderne involverer sig aktivt i at skabe programmet og aktiviteterne
 • at spejderne gennem deres handlinger samler erfaringer, som kan danne grundlag for videre udvikling og anvendelse
 • at lederen vælger sin metode og ledelsesstil i overensstemmelse med spejderens modenhed over for opgaven

 

Patruljeliv

Programmet udformes således:

 • at der lægges op til længerevarende arbejdsfællesskaber i patruljer, sjak, gruppeledelser etc.
 • at der lægges op til samarbejde mellem patruljer, samarbejde i andre gruppesammenhænge og samarbejde i større enheder
 • at der skabes en vekselvirkning mellem udfoldelse og fordybelse
 • at spejderne lærer at samarbejde
 • at spejderne føler tryghed i og oplever sig selv som en nødvendig del af patruljen
 • at spejderne lærer at respektere og gøre brug af patruljemedlemmernes forskelligheder, herunder også at den enkelte kan have skiftende roller og funktion i forskellige situationer
 • at spejderne lærer at blive ledet af, at deltage i ledelse af og at lede jævnaldrende spejderkammerater.

 

Friluftsliv

Programmet udformes således:

 • at spejderen bliver begejstret for at færdes i naturen
 • at en væsentlig del af spejderlivet foregår i naturen på naturens egne vilkår
 • at spejderen oplever naturens mangfoldigheder
 • at spejderen får lejlighed til at opleve både den bynære, den dyrkede og den vilde natur,
 • at spejderen får kendskab til naturens kræfter og muligheder, men også dens følsomhed,
 • at spejderen engageres aktivt i at værne om naturværdier, såvel i Danmark som ude i verden

 

Værdier

Programmet udformes således:

 • at spejderbevægelsens værdier formidles via det daglige spejderarbejde
 • at lederen fremstår som et godt eksempel
 • at spejderlov, spejderløfte og motto synliggøres
 • at det fremmer den åndelige udvikling
 • at det indbyder til refleksion og holdningsdannelse ved for eksempel:

◦                      traditioner og ceremonier,

◦                      fortællinger og fantasirammer,

◦                      oplevelse af det danske kulturlandskab

◦                      og indlevelse i historie,

◦                      mulighed for deltagelse i gudstjenester,

◦                      samtaler og debatter mellem spejdere og ledere, mellem spejdere indbyrdes og mellem ledere indbyrdes om spejderidéen og om etiske, moralske og religiøse spørgsmål.

 

Medbestemmelse og ansvarlighed

Programmet udformes således:

 • at spejderne i takt med stigende modenhed motiveres til at søge større og større indflydelse på og dermed påtage sig større og større ansvar for programlægning, herunder valg af projekter og aktiviteter samt gennemførelsen og vurderingen af programmet
 • at spejderne har reelle valgmuligheder i overensstemmelse med deres interesser og evner
 • at der er plads til individuelle aktiviteter for de spejdere, der ønsker det
 • at spejderne oplever og forstår konsekvenserne af medbestemmelse samt egne valg og handlinger
 • at spejderen motiveres til at påtage sig et større og større ansvar

 

Aktiviteter og færdigheder

Programmet udformes således:

 • at det bygger på spejdernes interesser
 • at det er alsidigt, med mange forskellige emner og med lette og svære aktiviteter inden for hvert emne
 • at spejderen lærer praktiske færdigheder, som kan gøre gavn, skabe glæde og spænding eller danne identitet også uden for spejderbevægelsen,
 • at spejderen lærer livsfærdigheder i form af bl.a. gå-på-mod samt evne til samarbejde, problemløsning og selvmotivering,
 • at spejderens holdninger og evner bliver udfordret
 • at aktiviteterne opleves som en del af en helhed, hvorved spejderne ser meningen med og sammenhængen i spejderarbejdet,
 • at lederne engagerer sig i aktiviteterne og er aktive sammen med spejderne

 

Samfundsliv

Programmet udformes således:

 • at der er en gensidig påvirkning og sammenhæng mellem spejderarbejdet og det øvrige samfund
 • at der gennem en forståelse af samfundsforhold gives grundlag for stillingtagen hertil
 • at der arbejdes med good-turn og hjælpsomhed i det daglige spejderarbejde, og at der - for de større spejdere - gennemføres tjeneste-projekter
 • at spejderne er aktive i lokalsamfundet,

at der gennem samvær og kontakt med spejdere fra andre lande skabes grundlag for forståelse af forskellige kulturer og en global bevidsthed.

 

Gruppen er åben for alle uanset race, sprog, religion og politisk overbevisning.

Vil man læse mere om hvad Tjørringspejderne står for, kan man hente Tjørringspejdernes Blå Håndbog ved at klikke på linket her øverst på siden.